skip to Main Content
McKean Senior Center | สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน 053 124263 mckean.office@gmail.com

Social Services

พันธกิจเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม

สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน ดำเนินพันธกิจเพื่อสังคม ภายใต้แผนกส่งเสริมคุณภาพชีวิตและงานสังคมสงเคราะห์ โดยมีพันธกิจหลัก 3 ด้าน คือ 1) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของอดีตผู้ป่วยโรคเรื้อน ผู้พิการจากสาเหตุต่างๆ และผู้สูงอายุ โดยดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้าน “ร่วมใจ” 2) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการที่ยากจน ขาดโอกาส และอยู่ชายขอบของสังคม ซึ่งดำเนินการในพื้นที่หมูบ้าน “สานฝัน” และ 3) งานฟื้นฟูสภาพผู้พิการในชุมชน (CBR: Community Based Rehabilitation) เป็นงานบริการดูแลรักษาฟื้นฟูป้องกัน ส่งเสริมผู้พิการโรคเรื้อน ผู้พิการทั่วไปที่เข้ามารักษา ทั้งในและนอกสถานที่ รวมไปถึงการจัดการข้อมูลข่าวสารและรายงานต่างๆ

สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน ได้สรับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ กำลังคน องค์ความรู้ และงบประมาณ ในการดำเนินการพันธกิจกเพื่อสังคมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไป อาทิ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ The Leprosy Mission International, Presbyterian Church of USA เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การดูแลผู้พิการและผู้ป่วยที่ยากจนและมีความต้องการ จำเป็นต้องรับการสนับสนุนและกำลังใจจากทุกฝ่ายอย่างมาก ท่านสามารถมีส่วนร่วมในช่วยเหลือสังคมและทำพันธกิจเพื่อสังคมผ่านการบริจาคกับสถาบันผู้สูงอายุแมคเคน

สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน ดำเนินพันธกิจเพื่อสังคม ภายใต้แผนกส่งเสริมคุณภาพชีวิตและงานสังคมสงเคราะห์ โดยมีพันธกิจหลัก 3 ด้าน คือ 1) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของอดีตผู้ป่วยโรคเรื้อน ผู้พิการจากสาเหตุต่างๆ และผู้สูงอายุ โดยดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้าน “ร่วมใจ” 2) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการที่ยากจน ขาดโอกาส และอยู่ชายขอบของสังคม ซึ่งดำเนินการในพื้นที่หมูบ้าน “สานฝัน” และ 3) งานฟื้นฟูสภาพผู้พิการในชุมชน (CBR: Community Based Rehabilitation) เป็นงานบริการดูแลรักษาฟื้นฟูป้องกัน ส่งเสริมผู้พิการโรคเรื้อน ผู้พิการทั่วไปที่เข้ามารักษา ทั้งในและนอกสถานที่ รวมไปถึงการจัดการข้อมูลข่าวสารและรายงานต่างๆ

สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน ได้สรับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ กำลังคน องค์ความรู้ และงบประมาณ ในการดำเนินการพันธกิจกเพื่อสังคมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไป อาทิ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ The Leprosy Mission International, Presbyterian Church of USA เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การดูแลผู้พิการและผู้ป่วยที่ยากจนและมีความต้องการ จำเป็นต้องรับการสนับสนุนและกำลังใจจากทุกฝ่ายอย่างมาก ท่านสามารถมีส่วนร่วมในช่วยเหลือสังคมและทำพันธกิจเพื่อสังคมผ่านการบริจาคกับสถาบันผู้สูงอายุแมคเคน

หมู่บ้านร่วมใจ

บ้านร่วมใจ

หมู่บ้านร่วมใจ ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของสถาบันผู้สูงแมคเคน เปิดให้บริการบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวันได้ ทั้งในลักษณะหอพักรวม และบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก เรียบง่ายแบบสตูดิโอ โดยผู้พักอาศัยจะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่และพยาบาลของสถาบันฯ มีการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เป็นประจำ สำหรับอาหารนั้นสามารถสั่งได้จากห้องครัวแมคเคน หรือผู้พักอาศัยจะนำอุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกหรือเครื่องครัวมาด้วยตนเองก็ได้ มีบริการรถรับ-ส่งไปยังสถานพยาบาลแมคเคน พบแพทย์ ทำกายภาพบำบัดหรือกิจกรรมบำบัด นอกจากนั้นแพทย์จากทางสถาบันฯ จะทำการเข้าไปเยี่ยมที่หมู่บ้านร่วมใจเป็นประจำทุกสัปดาห์

บ้านสานฝันและงานฟื้นฟูสภาพผู้พิการในชุมชน

บ้านสานฝัน

บ้านสานฝันและงานฟื้นฟูสภาพผู้พิการในชุมชน บ้านสานฝันและงานฟื้นฟูสภาพผู้พิการในชุมชนเป็นลักษณะการบูรณาการงานเข้าด้วยกัน กล่าวคือ ดูแลผู้พิการจากสาเหตุต่างๆ และผู้ป่วยโรคเรื้อน ให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันด้วยตนเอง หรือพึ่งพาผู้อื่นให้น้อยที่สุด จากนั้น จะมีการติดตามร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยให้ครอบครัวและชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแลด้วย

การฟื้นฟูสภาพของผู้พิการและผู้ป่วยโรคเรื้อน มีมิติการฟื้นฟูนดังนี้ 1) ด้านร่างกาย พบแพทย์และรับการกายภาพบำบัด 2) ด้านจิตใจ ปรับทัศนคติความคิดเรื่องความพิการและอาการป่วย เพื่อให้เกิดการยอมรับตนเอง และพร้อมที่จะใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 3) ด้านสังคม สนับสนุนและให้คำแนะนำแก่ครอบครัวหรือผู้ดูแลว่าควรปฏิบัติตนอย่าไรต่อสมาชิกครอบครัวที่พิการหรือมีอาการป่วย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมและฝึกฝนอาชีพเพื่อเป็นทางเลือกและโอกาสแก่ผู้พิการและผู้ป่วย

Back To Top