skip to Main Content
McKean Senior Center | สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน 053 124263 mckean.office@gmail.com

วันที่ 11 กันยายน 2563 นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 5 ได้มาศึกษาดูงานและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาช่องปากกับผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุแมคเคน

Back To Top