skip to Main Content
McKean Senior Center | สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน 053 124263 mckean.office@gmail.com
ประกาศจากทางโรงพยาบาล

ประกาศจากทางโรงพยาบาล

เนื่องจากทางโรงพยาบาลผู้สูงอายุแมคเคน จะดำเนินการทำลายประวัติการรักษาของผู้ป่วย
ตั้งแต่ช่วงก่อนปีพ.ศ.2558 จนถึงปีพ.ศ.2558
ดังนั้นหากท่านต้องการคัดลอกสำเนาประวัติการรักษา โปรดติดต่อ แผนกผู้ป่วยนอก โทร 053-124263 ต่อ 163
เริ่มตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2564

Back To Top