skip to Main Content
McKean Senior Center | สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน 053 124263 mckean.office@gmail.com
110 ปี สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน

110 ปี สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน

สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน สภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดการนมัสการพระเจ้าเพื่อระลึกถึงพันธกิจที่ดำเนินมาครบรอบ 110 ปี (1908 – 2018) ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 2018 โดยมีพีธีมอบถวายอาคาร 90 ปี เป็นโรงเรียนบริบาลผู้สูงอายุแมคเคน และพิธีแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการและรักษาการผู้จัดการ

ในโอกาสนี้ สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน ได้รับเกียรติจาก ท่านสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย คณะกรรมการพันธกิจการแพทย์สภาคริสตจักรในประเทศไทย ผู้บริหารหน่วยงาน/สถาบันในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ผู้นำและสมาชิกคริสตจักรภาคและคริสตจักรท้องถิ่น ผู้บริหารและผู้นำจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมงานอย่างคับคั่งและอบอุ่น

Back To Top